اطلاعات فنی مهندسی

قطعات آسانسور » گاورنر سرعت

گاورنــر ســرعت (Speed Governor) و ترمـز اضطـراری (Safty Gear) با در نظر گرفتن سرعت ، ظرفیت و نوع و روش ساخت ریل های راهنما ، در انواع یک یا دو طرفه (Bi-Direction) ، بوبین دار و تطابق درجه حفاظت الکتریکی (IP) با محیط کار از سازندگان معتبر اروپایی تامین می گردد. این شرایط در طراحی و انتخاب ضربه گیر های کابین و وزنه نیز مدنظر قرار می گیرد.

جدول اطلاعات فنی