اداری تجاری (۳ پروژه)

 • پروژه: مجتمع آدینه تنکابن

  تعداد آسانسور: ۶ دستگاه

  تعداد پله برقی: ۸ دستگاه

  تصاویر بیشتر
 • پروژه: مرکز لوستر ایران

  تعداد پله برقی: ۸ دستگاه

  ارتفاع : ۳/۸۰ متر

  تصاویر بیشتر
 • پروژه: مرکز تجاری خلیج فارس

  تعداد پله برقی: ۲ دستگاه

  ارتفاع : ۴/۹۰ متر

  تصاویر بیشتر