اطلاعات فنی مهندسی

قطعات آسانسور » ترمز تدریجی(پاراشوت)

جدول اطلاعات فنی