• امیر حقیقی

  مدیر عامل و عضو هیئت مدیره (مهندسی برق الکترونیک)

  تلفن:۰۲۱-۸۸۸۸۶۹۷۴

  ایمیل:Amir.Haghighi@Arup-ee.com

 • سمیرا فریدی اقدم

  معاونت مهندسی فروش و عضو هیئت مدیره (مهندسی ساختمان)

  تلفن:۰۲۱-۸۸۷۷۳۸۸۲

  ایمیل:Samira.Faridi@Arup-ee.com

 • زهره گل بابایی

  عضو هیئت مدیره (مهندسی برق الکترونیک)

  تلفن:۰۲۱-۸۸۸۸۰۵۳۴

  ایمیل:Zohre.Golbabaei@Arup-ee.com