اطلاعات فنی مهندسی

قطعات آسانسور » طناب های کششی(بکسل)

جدول اطلاعات فنی